Chcesz dostawać ważne informacje dotyczące walki o zniesienie służebności gruntowej na naszej ulicy?

Zostaw kontakt do siebie!

INFORMACJE

15

Liczba lat w trakcie których (mimo zapewnień ze strony dewelepora podczas zakupu mieszkań) nie została uregulowana kwestia służebności gruntowej przy ul. Błażeja w Poznaniu

120-500

Przybliżona, zróżnicowana kwota opłaty za służebność gruntową którą mieszkańcy ul. Błażeja w Poznaniu każdego roku płacą na rzecz dewelopera.

Mimo otrzymywania ogromnych kwot deweloper nie jest zobowiązany do naprawy dróg! Wiesz o tym?

?

Nieznana kwota którą wkrótce mieszkańcy ul. Błażeja w Poznaniu będą musieli wyłożyć z własnych portfeli na naprawę okolicznych dróg

§

Kodeks cywilny Art. 289

§ 1. W braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej.

§ 2. Jeżeli obowiązek utrzymywania takich urządzeń został włożony na właściciela nieruchomości obciążonej, właściciel odpowiedzialny jest także osobiście za wykonywanie tego obowiązku. Odpowiedzialność osobista współwłaścicieli jest solidarna.Fragment aktu notarialnego mieszkańca ul. Błażeja w Poznaniu

".. w imieniu Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu oświadcza, że na nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej numer xxxx/xxxxxxxx/xx ustanawia na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości lokalowej będącej przedmiotem niniejszej umowy, odpłatną, na czas określony do dnia przejścia prawa własności wyżej opisanej nieruchomości xxxx/xxxxxxxx/xx na rzecz Miasta Poznań, służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu .."


Urząd Miasta Poznania (podpisane przez Zastępca Dyrektora ds. Zasobu Nieruchomości Magda Albińska)

".. Miasto Poznań ze swojej strony deklaruje gotowość przystąpienia do rozmów ze Spółką Trust w zakresie nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy prawa własności ww dróg węwnętrznych, przy założeniu, że zadania związane z ich późniejszą administracją przejmą Wspólnoty, które z nich korzystają .." (pełna treść w zakładce DOKUMENTY)


AD Nieruchomości (podpisane przez Prezes Zarządu Dariusz Walczak)

".. odpowiedzialność za utrzymanie dróg na których ustanowiona jest służebność gruntowa spoczywa na tak zwanych właścicielach władnących to jest właścicielach poszczególnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych .." (pełna treść w zakładce DOKUMENTY)